Rekrutacja

W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole będzie realizowało zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://starebabice.rekrutacje.edu.pl

 


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 


 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2023 r.

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w formie elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości w formie papierowej od 21.02.2023 r.
do 28.02.2023 r.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
Rejestracja w systemie i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(złożenie dokumentów do placówki pierwszego wyboru w formie papierowej w przypadku braku możliwości elektronicznego podpisania wniosku lub załączenia skanów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów)
od 02.03.2023 r.
do 21.03.2023 r.
Kwalifikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 29.03.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 07.04.2023 r. 
godz. 13:00
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia od 07.04.2023 r.
do 12.04.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18.04.2023 r.
godz. 13:00
Procedura odwoławcza

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie.

od 18.04.2023 r.

(po publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych)

Więcej szczegółów na stronie: https://stare-babice.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-sp-i-klas-pierwszych-sp-na-rok-2023-2024/