Rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole będzie realizowało zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r.

Data/godzina Etap rekrutacji/czynność rodzica
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 luty – 1 marca Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
11 marca – 29 marca Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
12 kwietnia o godz. 12.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 kwietnia od godz. 13.00 – 18 kwietnia Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane (brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznacza, że rodzic rezygnuje z zapisania dziecka)
19 kwietnia o godz. 12.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
Od 19 kwietnia od godz. 13.00

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych